แผ่นพับโครงการ ภาคเรียน 2/2557

         การจัดกิจกรรมแบบโครงการ

              (The Project Approach)
  ใน 1เดือน ก่อนการปิดภาคเรียนเด็กปฐมวัย 1- ปฐมวัย 3 จะได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการสอนแบบโครงการ

     หลักการโครง คือ การสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้  โดยปกติการสืบค้นจะทำโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  จุดเด่นของโครงการคือความพยายามที่จะค้นหาคำตอบจากคำถามท่ีเกี่ยวกับหัว เรื่อง  ไม่ว่าคำถามนั้นจะมาจากเด็ก  จากครูหรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม  จุดประสงค์ของโครงการคือการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง  มากกว่าการเสาะแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบคำถามที่ครูเป็นผู้ถาม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visitors: 140,799