กีฬาสี สาธิตสามัคคี...เกมส์ ครั้งที่ 13

   

      กีฬาสี  สาธิตสามัคคีเกมส์  ครั้งที่  13 

 

       การจัดกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วย  นักกีฬาจำนวน  206  คน 

แบ่งเป็น  4  สี  สีชมพู  สีเขียว  และสีแดง  โดยมีการแข่งขัน  3  ประเภท  ได้แก่ 

1.กีฬาสีเด็กปฐมวัย 

2.กีฬาครอบครัว 

3.กีฬาระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

     โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย
2.เพ่ือส่งเสริมความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักการแพ้-ชนะ และการให้อภัย
4.เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง

                                   ชมภาพกิจกรรม  คลิ๊กที่นี่นะคะ

Visitors: 140,796