กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน...ร่วมใจทำบุญ 57

        กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน....ร่วมใจทำบุญ  เป็นกิจกรรมที่ให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก  เพิ่มความรักความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว และเด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่

ชมภาพกิจกรรม

Visitors: 141,560