แผ่นพับโครงการภาคเรียน 2/2556

          การจัดกิจกรรมแบบโครงการ

           (The Project Approach)

      ใน 1 เดือนก่อนการปิดภาคเรียนเด็กปฐมวัย 1- ปฐมวัย 3   จะได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการสอนแบบโครงการ

      เพราะเราเชื่อว่า  การเรียนรู้ของเด็กมาจากการกระทำ  เด็กเป็นผู้ที่ต้องพัฒนา  มีความคิด  มีความมุ่งหมาย  ความต้องการที่จะเรียนรู้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง  การสอนแบบโครงการยังมุ่งพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กไปพร้อมกัน

  

Visitors: 140,799