แผ่นพับโครงการภาคเรียน 1/2556

 

การจัดกิจกรรมแบบโครงการ (Project Approach)

    ใน  1  เดือนก่อนการปิดภาคเรียนเด็กปฐมวัย  1 ถึง ปฐมวัย  3  จะได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการสอนแบบโครงการ 

     โครงการ  คือการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้  โดยปกติ  การสืบค้นจะทำโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ  ที่อยู่ในชั้นเรียน  หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน  หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  จุดเด่นของโครงการคือ ความพยายามท่ีจะค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับ หัวเรื่อง  ไม่ว่าคำถามนั้นจะมาจากเด็ก  จากครูหรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม  จุดประสงค์ของโครงการ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง  มากกว่าการเสาะแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบคำถามที่ครูเป็นผู้ถาม

     

กระบวนการ

      1.การอภิปรายกลุ่ม  ในงาโครงการครูสามารถแนะนำการเรียนรู้ให้เด็ก  และช่วยให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนทำกับเพื่อน

      2.การศึกษานอกสถานที่  ระยะแรกครูอาจพาไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน  เรียนรู้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน  เช่น ร้านค้า  ถนนหนทาง ป้ายสัญญาณ  งานบริการต่าง ๆ ฯลฯ  จะช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโอกาสพบปะกับบุคคลท่ีมีความรู้เชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ  ซึ่งถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้ขั้นแรกของการศึกษาค้นคว้า

      3.การนำเสนอประสบการณ์เดิม  เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่องที่ตนสนใจ  มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน  รวมทั้งแสดงคำถามที่ต้องการสืบค้นในหัวเรื่องนั้น

     4.การสืบค้น  เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจ

     5.การจัดแสดง ในสัปดาห์สุดท้ายของการดำเนินการ เด็ก ๆ ได้จัดแสดงผลงานเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด  ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นแก่เพื่อนในชั้นเรียน ครู และผู้สนใจ

                                       ตัวอย่างแผ่นพับ  ชั้นปฐมวัย  2/2  โครงการสีธรรมชาติ....สดใส

 
 

                                ตัวอย่างแผ่นพับ  ชั้นเตรียมปฐมวัย   การแสดงผลงานเด็กเตรียมปฐมวัย

                                      ตัวอย่างแผ่นพับโครงการ ชั้นปฐมวัย   1  โครงการ เต่าต้วมเตี้ยม

                                 ตัวอย่างแผ่นพับ ชั้นปฐมวัย 1/2   โครงการข้าวโพดแสนอร่อย

                                                ตัวอย่างแผ่นพับชั้นปฐมวัย  2/1   โครงการดอกทานตะวันบานแฉ่ง

Visitors: 141,558