กิจกรรมกีฬาสี “Kid’s  Horse  Funny Gameครั้งที่ 12 รวมภาพกิจกรรม

การจัดกิจกรรมกีฬา เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับเด็ก ช่วยพัฒนาจิตใจของเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความอดทน รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคี มีวินัย  ตลอดทั้งช่วยเสริมสร้างร่างกายสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสุมบูรณ์

Visitors: 140,796