กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจถวาย...พ่อหลวง" ปี 56

กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจถวาย...พ่อหลวง"
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2556  ในวันที่ 4 ธันวาคม  2556  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย รู้ถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพ่ือให้เด็กปฐมวัยแสดงกตัญญูต่อพ่อ    รวมภาพกิจกรรม

Visitors: 140,796