ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือ

ด้วยนักเรียนช้ันปฐมวัย 2  ได้เรียนรู้ในหน่วย  ลอยล่องนาวา  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงจัดทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือไทย  คลิ๊กเพื่อดูรูป

Visitors: 140,797