การประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระดับปฐมวัย 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

    

 

  

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของภายในสถานศึกษาปี ๒๕๕๕

จากค่าน้ำหนัก ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙๒.๒๙ เทียบระดับคุณภาพ ๕ แปรความหมายสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

       

                          ขณะนี้โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้รับการประเมินประกันคุณภาพระดับการศึกษา

ปฐมวัย(๒-๕ปี) รอบ ๓ประเมินมาตรฐานตามกฏกระทรวง ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอ

ผลการประเมินซึ่งเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย  ๓  กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

(๘  ตัวบ่งชี้ ) กลุ่มตัวบ่งชี้   อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้)

มีจำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน   

       

 

Visitors: 140,799