ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

       กิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  (รวมภาพกิจกรรม)

            โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   จัดทัศนศึกษา  ณ  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ  ในวันพุธที่  21 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  07.30 16.30 น.  เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้เรื่องราวนอกสถานที่ได้รับประสบการณ์โดยตรงและยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม ให้เด็กรู้จักการเคารพกฎกติกา การมีระเบียบวินัย  

Visitors: 140,029