ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔  ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญาเป็นสื่อของจริง ซึ่งเป็นสื่อธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

 นอกจากนี้ยังได้นำบทเพลงเคลื่อนไหวและบทกลอนมาจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเป็นการสร้างภาพในใจเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการที่พัฒนาสมองส่วนกลางและการมีจิตจดจ่ออยู่กับการเล่นและการกระทำกิจกรรมรวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นเป็นธรรมชาติ  ผ่อนคลายแบบตื่นตัวช่วยให้เด็กมีจิตใจที่มั่นคง รู้คุณค่าแท้ของการใช้ชีวิต เด็ก ๆ มีสื่อนิทานเพลงที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 

 สื่อภาษาอังกฤษ และนิทานภาษาอังกฤษ  ได้มีโอกาสใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น  ท้องฟ้าจำลอง  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  วัดต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

Visitors: 140,030