กิจกรรม วันไหว้ครู 56

กิจกรรมวันไหว้ครู (ภาพกิจกรรม)

     กิจกรรม วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง   ซึ่งจะส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ  ทางด้านการแสดงออก  เด็กได้ซึมซับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที  ต่อผู้มีพระคุณ

 

กิจกรรม วันไหว้ครู 56

กิจกรรม วันไหว้ครู 53

 

Visitors: 140,797