ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา 

         พัฒนาเด็กปฐมวัยเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์ - จิตใจ   ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา   และเป็นไปโดยธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัยเป็นอิสระผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 วิสัยทัศน์

          ภายในปี พ.ศ. ๒๕60  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางด้านการศึกษาปฐมวัย  โดยพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพเป็นไปโดยธรรมชาติและให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ในสิ่งต่าง ๆ   รอบตัวอย่างสร้างสรรค์โดยมีจุดเน้นทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  การดูแลส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  รวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น

 พันธกิจ

๑.      เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา

๒.      เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย

                      ๓.  พัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา

เอกลักษณ์     

             อบอุ่น  อ่อนโยน   มีสุนทรียภาพ

 อัตลักษณ์

           ร่าเริง  กล้าแสดงออก

 เป้าหมาย

๑.      นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

๒.      พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการ

๓.  เด็กปฐมวัยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติ โดยมีจุดเน้นทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  การดูแลส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

Visitors: 140,030