ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๓     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ     อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ ผศ.ณรงค์   สกุณา    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในขณะนั้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างบ้านสาธิตปฐมวัย จำนวน ๒ หลัง ดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๔๔    โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย    มีอาจารย์สุภัทรา   คงเรือง เป็นประธานเตรียมการด้านแนวคิด ปรัชญาและนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางด้านการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน เปิดดำเนินการในรูปแบบ ศูนย์สาธิตปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในความรับผิดชอบของโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์บุญไท เจริญผล เป็นผู้อำนวยการคนแรก ช่วงแรกเปิดรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ ปี ถึง ๓ ปี ๑๑ เดือน จำนวน ๕๐ คน ๒ ห้องเรียน และบริหารจัดการศูนย์สาธิตปฐมวัยในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย

 

ต่อมาปลายปี ๒๕๔๖ ศูนย์สาธิตปฐมวัย ได้งบก่อสร้างอาคารสาธิตปฐมวัยใหม่อีก ๑ หลัง

จำนวน ๒ ห้องเรียน ๑ ห้องสำนักงาน  โดยใช้งบของมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อจากศูนย์สาธิตปฐมวัย

เป็นโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๗ เนื่องจากการบริหารจัดการอยู่ในรูปแบบของ

โรงเรียน โดยมีนักเรียน ๔ ระดับชั้นคือ

                                      ชั้นเตรียมปฐมวัย           อายุ ๒ ปี - ๒ ปี ๑๑ เดือน

          ชั้นปฐมวัย ๑               อายุ ๓ ปี - ๓ ปี ๑๑ เดือน

ชั้นปฐมวัย ๒               อายุ ๔ ปี - ๔ ปี ๑๑ เดือน

ชั้นปฐมวัย ๓               อายุ ๕ ปี - ๕ ปี ๑๑ เดือน

ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู(ปฐมวัย)ฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น มีวัตถุประสงค์      เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรสมาคม หรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดี  มีพลานามัยสมบูรณ์ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดกิจกรรมของนักเรียนปฐมวัย

 

 

Visitors: 140,029