กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

  

    โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในแต่ละวันจะจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้   โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญา  และได้นำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมประจำวันและเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ดังนี้ 

1. กิจกรรมทำบุญในวันพระ

             2. กิจกรรมวันไหว้ครู

                3. กิจกรรมแม่ลูกผูกรัก

                               4. กิจกรรมสื่อสายใย...ผูกใจพ่อลูก

                                                5. กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์สาธิตปฐมวัย...สัมพันธ์

                       6. กิจกรรมสายใยครูสู่ศิษย์รัก


 • 18705_130644910425986_178963626_n.jpg
  กิจกรรม สื่อสายใย...ผูกใจพ่อลูก (รวมภาพกิจกรรม) กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ซึ่งเปรียบเสมือน...

 • 995773_214661732024303_1287396512_n.jpg
  กิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน...รวมใจทำบุญ" (ภาพกิจกรรม) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน...รวมใจทำบุญ" ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัย...

 • 6512_198304093660067_1837542919_n.jpg
  กิจกรรมวันไหว้ครู (ภาพกิจกรรม) กิจกรรม วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ ทางด้านการแสดงออก เด็กได้ซึมซับความอ่อนน้อ...

 • 1477729_554078588000300_209045268_n.jpg
  กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจถวาย...พ่อหลวง"โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพ่ือให้เด็กปฐมวัย รู้ถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ...

 • 1901301_600583523349806_1439666827_n.jpg
  กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย 2/2556 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach) และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2...

 • 10384931_657668947641263_6727813563849682604_n.jpg
  กิจกรรมทำบุญในวันพระ ณ วัดธรรมมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุณาใส่ข้อความ … ด้วยโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดกิจกรรมทำบุญในวันพระ เพื่อสืบสานวัฒนธรร...

 • 10513333_661077597300398_901022838536941712_n.jpg
  กิจกรรมสายใยครูสู่ศิษย์รัก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยนักเรียนปฐมวัย 3 จบการศึกษา ครูได้มีการผูกข้อมือ อวยพร และน้อง ๆ จะร่วมกันกับครูร้อยพวงมาลัย เพื่อมอบ ให้กับพี่เป็นการแสด...

 • 13925_683812165026941_6572319300368663083_n.jpg
  กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน....ร่วมใจทำบุญ เป็นกิจกรรมที่ให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก เพิ่มความรักความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว ...

 • การ์ด.jpg
  กิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach) และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรักความผูกพัน...

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "สามัคคี...เทิดไท้พ่อหลวง" ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.เกษม บำรุงเวช เป...

 • กีฬาสี สาธิตสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 13 การจัดกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วย นักกีฬาจำนวน 206 คน แบ่งเป็น 4 สี สีชมพู สีเขียว และสีแดง โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ 1.กีฬ...


 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักเรียนสาธิตปฐมวัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เด็กๆ ได้แสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครู และตัวแทน...

 • ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม ปลูกรักเพื่อแม่...Tree for mom เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ระลึกถึงบุญคุณต่อแม่ และยังส่งเสริมควา...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 140,797