ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 
   

 

 

 

ประกาศคณะครุศาสตร์

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นเตรียมปฐมวัย และปฐมวัย 1 ประจำปีการศึกษา 2558โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

         ด้วยโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย  โครงการ Project Approach  และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมความรักความผูกพันในครอบครัวมากย่ิงขึ้น  

          ดังน้ัน  จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัยและร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  ได้ในวันศุกร์ที่  7  มีนาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  09.30-12.00  น.

 

  ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา  2557

              โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในปีการศึกษา  2557  ทางโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาท้ังหมด  3  ระดับ  ได้แก่

          * ระดับเตรียมปฐมวัย  อายุ  2 ปี - 2 ปี 11 เดือน

          * ระดับช้ันปฐมวัย 1   อายุ  3 ปี - 3 ปี 11 เดือน

          * ระดับช้ันปฐมวัย 3   อายุ 5 ปี - 5 ปี  11 เดือน

              

                              

การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก

       เนื่องจากในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือเท้า ปาก และโรคไข้เลือดออกขึ้น ทางโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้ตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงขอแจ้งแนวทางการป้องกันของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ดังนี้

                                    
    

 ประกาศคณะครุศาสตร์   เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ปีการศึกษา  2556

 

 

 

 

Visitors: 140,799