โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์

           
         **การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก**

            โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  ๔  ระดับ   ประกอบด้วยชั้นเตรียมปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน   โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม   สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบภาษาธรรมชาติ  ( Whole Language Approach)
และในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น การปลูกฝังเจตคติและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย  ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติและการใช้หลักสูตร Pingu’English  จากประเทศอังกฤษ มีรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นการจัดกิจกรรมการร้องเพลง การเล่นเกม การเล่านิทาน ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
    

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร ครู          และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตปฐมวัยได้เข้าร่วม        กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ณ เสถียรธรรมสถาน จ.กรุงเทพฯ

 

 
     
 
 
 
 
 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ทาสีภายในอาคาร 3 อาคาร จึงขอเชิญผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทาสีภายในอาคาร เข้ามาตรวจสอบหน้างานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเสนอราคาภายในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 ยื่นในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์
โทร 035-242-201, 08-2021-4201
 
 
 
Visitors: 59,044