โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์

           
         **การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก**

            โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย   จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  ๔  ระดับ   ประกอบด้วยชั้นเตรียมปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน   โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร้อม   สอดแทรกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบภาษาธรรมชาติ  ( Whole Language Approach)
และในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น การปลูกฝังเจตคติและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย  ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติและการใช้หลักสูตร Pingu’English   จากประเทศอังกฤษ มีรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นการจัดกิจกรรมการร้องเพลง การเล่นเกม การเล่านิทาน ฯลฯ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
 
     
 
 
 
 

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียน

สาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย

     ในวันที่  30  กันยายน  2559  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach)  และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มความรักความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

 • การแสดงผลการ    ชั้นเตรียมปฐมวัย 1 และชั้นเตรียมปฐมวัย 2
 • โครงการ ฟักทอง...อร๊อย..อร่อย   ชั้นปฐมวัย 1/1
 • โครงการ ถั่วแสนอร่อย             ชั้นปฐมวัย  1/2
 • โครงการ แครอทหัวโต๊...โต        ชั้นปฐมวัย 2/1
 • โครงการ แพะ..แสนรู้              ชั้นปฐมวัย  2/2
 • โครงการ ดอกไม้กินได้             ชั้นปฐมวัย  3/1
 • โครงการ สีธรรมชาติแสนสวย       ชั้นปฐมวัย 3/2
 • ฐานการเรียนรู้
 • หมวกหรรษา
 • กระดาษสร้างสรรค์
 • วุ้นดอกไม้
 • ป้ันแป้งหรรษา
 • การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่สากล
 • ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัยและร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้  ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  2559 ตั้งแต่เวลา  09.30-12.00 น.
      ในวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2559  นี้  พบกันแล้วนะคะเด็ก ๆ  ตื่นเต้นกันไหมค่ะ  เด็ก ๆ เตรียมตัวกันพร้อมรึยัง  แล้ววันจันทร์พบกันนะคะ  คิดถึงเด็ก ๆ  ทุกคนนะคะ
 
 
 

    กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เด็กจะเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนา       ทักษะการเรียนรู้  ฝึกการทำงาน และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  กิจกรรม     ที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาส  ฟัง พูด สังเกต  คิด  แก้ปัญหาใช้เหตุผล  และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อ    ให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ                               ผ่านประสบการณ์จริง  เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทานร้องเพลง   เล่นบทบาทสมมติท่องคำคล้องจองทัศนศึกษา เชิญวิทยากรให้ความรู้ ฯลฯ

 
 
 

        โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะเปิดการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557   ในวันจันทร์ที่  26  พฤษภาคม  2557  นี้

         การจัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็กปฐมวัย
 
                
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย  โครงการ (Project Approach)  และร่วมกิจกรรมแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรัก ความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
 

 
                             

 

ประกาศคณะครุศาสตร์ 

      เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย 1 และปฐมวัย 3 ประจำปีการศึกษา  2557

      เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

 

  
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเกียรติจาก Club Academia  โรงเรียนสอนภาษา  Pingu's English  ให้คณะคุณครูและตัวแทนเด็กนักเรียนปฐมวัย 3 เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6 (EDUCA 2013)  เพื่อยกระดับในการแสดงศักยภาพของครูและนักเรียนปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนภาษา Pingu's English  ในวันที่ 10-11 ตุลาคม  2556  ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี  ภาพกิจกรรม   ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม  2556  ทางโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมผู้ปกครองและครู(ปฐมวัย)ฯ  ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้  
 
 
 
 
ด้วยในวันพุธที่  4  ธันวาคม  2556  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จะจัดกิจกรรม "ร้อยรักดวงใจถวาย...พ่อหลวง" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุูธยา  ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในคร้ังนี้    ดังรายละเอียด ที่แนบ
            
               
      โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้อนุมัติงบประมาณงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   
      การดำเนินการก่อสร้างอาคารนักเรียนปฐมวัย  ขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พร้อมรับเปิดในภาคเรียนที่ 2/2556   นักเรียนปฐมวัย   3  เตรียมตัวเรียนที่อาคารหลังใหม่กันนะคะ  Back  go to School    ^^
 
 
                 
 
  


 
 
       

 

Visitors: 56,776